30 czerwca 1919 upaństwowienie szkoły i nadanie imienia szkole w Niepodległej Polsce

Dnia 30 czerwca 1919 r. gimnazjum Rychłowskiego przejęło M.W.R. i O.P. nadając szkole imię Tadeusza Rejtana. Siedzibą (od września 1914 r.) był dom przy ul. Książęcej 4. Nominację na dyrektora Państwowego Gimnazjum im. Tadeusza Reytana otrzymał 38-letni W czerwcu 1919 r. szkoła MarianaRychłowskiegozostała upaństwowiona.

Od pierwszego września tegoż roku w tym samym budynku przyul. Książęcej4 rozpoczęło swą działalność państwowe gimnazjum im. TadeuszaRejtana. Drużyna harcerska im. Romualda Traugutta – „Czarna Jedynka” – pozostała w tej szkole.

Dyrektorem szkoły został historyk-mediewista, absolwent uniwersytetu w Dorpacie, Józef Jaroszyński. Na tym stanowisku pozostawał przez dwadzieścia lat, tzn. do wybuchu wojny. Dzięki wielkiej kulturze osobistej, pogodnemu usposobieniu i darowi odróżniania rzeczy prawdziwie ważnych od drobnostek miał doskonałe stosunki z gronem pedagogicznym i władzami zwierzchnimi. Dowodem zaufania, jakim obdarzało go Kuratorium, było ustanowienie przy gimnazjum pod jego przewodnictwem komisji egzaminacyjnej dla eksternów z zakresu sześciu i ośmiu klas. Dyrektor miał lekcje w zmniejszanym wymiarze godzin. Za swój obowiązek uważał spotkania z uczniami w kolejnych klasach, w których zagajał dyskusje na temat wyboru postawy życiowej i odpowiedzialności społecznej. Lecz nigdy nie występował w roli propagatora oficjalnych haseł państwowotwórczych. Zdolnych, niezamożnych uczniów otaczał dyskretną opieką, zwalniał z czesnego, polecał jako korepetytorów.

http://web.archive.org/web/20050825175720/http://www.wne.uw.edu.pl/historia_reytana/34_38str.html

© Copywright 2020

Stowarzyszenie  Kulturalno-Edukacyjne

DRAMA

Sfinansowane ze środków 

Ministra Kultury w Programie Teatr